استخر هتل شهریار

  • آدرس: تبریز، ابتدای جاده ائل گلی، هتل بین المللی شهریار
  • تلفن: 29-33291420(41)98+
  • تلفن: 29-33291420(41)98+