تلفن های ضروری تبریز

اطلاعات پرواز

۱۹۹

اطلاعات راه آهن

۱۳۹

اورژانس تبریز

۱۱۵

پلیس

۱۱۰

هواشناسی

۱۳۴

وضعیت راهها

 ۱۴۱

آگاهی

۱۳۰

اداره گذرنامه

۲۱۸۸۶۹۲

آتش نشانی

۱۲۵

اطلاعات تلفن

۱۱۸

استانداری

۱۸۲۲

امداد گاز

۱۹۴

امداد برق

۱۲۱

ترمینال تبریز

۳۴۷۹۱۱۷۷