مـوقعيـت بنـا: تبريز، خيابان مقصوديه، بن بست نعمت زاده، پلاك 42

نـوع مـالكيـت بنـا: دولتی

قـدمت بنـا: قاجاريه

نـوع بهـره بـرداري و خصـوصيـات بـارز بنـا: هتل بوتیک

تـزئينـات بكـار رفتـه: ايوان ستوندار، آجركاري نما، سرستونهاي گچبري شده و درب و پنجره هاي چوبي با طرح هاي اسليمي با شيشه هاي رنگي

اين بنا يكي از خانه هاي زيباي تبريز و معروف به خانه نعمت زاده مي باشد. با توجه به شواهد معماري ( پلان معماري و نماي ساختمان ) مربوط به دوره قاجاريه مي باشد.

اين بنا در دو طبقه همكف و اول بنا شده است، خانه شامل يك هشتي ورودي كه دسترسي حياط را ممكن مي سازد. بنا در دو ضلع شمالي و شرقي احداث شده است كه طبقه همكف در ضلع شرقي شامل ورودي اصلي به خانه، هشتي ورودي به ساختمان، راه پله دسترسي به طبقه اول و دو اتاق است و در ضلع شمالي طنبي، راه پله دسترسي به طبقه اول و دو گوشوار در طرفين طنبي مي باشد. طبقه اول نيز داراي يك طنبي، سرسرا و دو گوشوار در گوشه هاي ضلع شمالي ساختمان و چهار اتاق در ضلع شرقي بنا است. نماي ساختمان شامل ايوان با دو جفت ستون و پنجره هاي ارسي و آجركاري و گچبري است.