خانه های تاریخی تبریز

با گذشت زمان ، بافت قدیمی شهرها، جای خود را به خانه های جدید بی روح آپارتمانی دادند که هیچ گونه سازگاری با اقلیم و شرایط روحی و اجتماعی ما ندارند، شاید نیازمند تامل در خانه سازی قدیمی، باشیم تا بتوانیم با الگوبرداری از آنها با فکر نو و تجهیزات جدید، در زندگی امروزی مورد کاربرد قرار دهیم .