دانشگاه های استان آذربایجان شرقی _ دانشگاه های تبریز

دانشگاه تبریز_ دانشگاه آزاد _ دانشگاه پیام نور _دانشگاه صنعتی _ دانشگاه تربیت معلم _مرکز آموزش عالی فنی

دانشگاه تبريز

www.tabrizu.ac.ir 

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

دارای شش دانشکده در استان آذربایجان شرقی

www.azaruniv.edu 

دانشگاه جامع علمي کاربردي تبريز

واحد استان آذربایجان شرقی

www.uast.ac.ir

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

www.sut.ac.ir 

دانشگاه مراغه

زیر مجموعه مراکز آموزش عالی استان آذربایجان شرقی

www.maragheh.ac.ir 

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

www.tabriziau.ac.ir 

مرکز آموزش عالي فني تبريز

www.tct.ac.ir 

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند

www.vu-sahand.com 

منطقه 13 دانشگاه ازاد اسلامي

مدیریت واحدها و مراکز دانشگاهی استان آذربایجان شرقی

www.iau13.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دارای یازده دانشکده 

www.iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامى واحد بناب

دارای یک دانشکده برای تحصیلات تکمیلی و سه دانشکده دیگر در شهر بناب استان آذربایجان شرقی

www.bonabiau.ac.ir 

دانشگاه آزاد اسلامي اسكو

www.iauosku.ac.ir 

دانشگاه آزاد اسلامي ميانه

دارای یک دانشکده کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

www.m-iau.ac.ir 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

www.iau-ahar.ac.ir 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي

زیر نظر مرکز آموزش عالی استان آذربایجان شرقی

www.iauil.ac.ir 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

زیر مجموعه مراکز آموزش عالی استان آذربایجان شرقی

www.iaushab.ac.ir 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه

زیر مجموعه مراکز آموزش عالی استان آذربایجان شرقی

www.iau-maragheh.ac.ir 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

دارای یک آموزشکده سما در استان آذربایجان شرقی

www.marandiau.ac.ir 

دانشگاه ازاد اسلامي واحد صوفيان

www.sofianiau.ac.ir

دانشگاه بين المللي ارس

واقع در منطقه آزاد ارس و جلفا استان آذربایجان شرقی 

www.arasp.tabrizu.ac.ir 

دانشگاه پيام نور مرکز تبريز

www.pnutabriz.ac.ir 

دانشگاه پيام نور مرکز شبستر

زیر مجموعه مراکز آموزش عالی استان آذربایجان شرقی

www.pnush.ac.ir 

دانشگاه پيام نور مرکز ميانه

www.mi-pnu.ac.ir 

موسسه آموزش عالي نبي اكرم

دارای سه دانشکده ی هنر علوم انسانی و فنی مهندسی

www.ucna.ac.ir 

موسسه آموزش عالي سراج

www.seraj.ac.ir 

موسسه اموزش عالی عین القصات

مرکز آموزش عالی جهت تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز کشور در سطوح مختلف دانشگاهی واقع در شهرستان میانه

www.eyn-ol-ghozat.ac.ir 

موسسه اموزش عالي رشديه تبريز

www.roshdiyeh.ac.ir 

 علمی کاربردی صنعت ‌اب و برق

www.ieht.ac.ir 

 

نقشه شهر تبریز