هتل ۴ ستاره گسترش

 • اتاق یک تخته 240/600 تومان
 • اتاق دو نفره 331/550 تومان
 • اتاق سه تخته 432/650 تومان
 • اتاق پنج تخته 634/800 تومان

هتل پتروشیمی

 • اتاق دو تخته 224,000 تومان
 • اتاق دو تخته با سرویس اضافی 284,000 تومان
 • اتاق سه تخته 284,000 تومان
 • سوئیت رویال 610,000 تومان

هتل کایا تبریز

هتل ۵ ستاره پارس (هتل ائل گولی)

 • اتاق سینگل 304,000 تومان
 • دو تخته 443,000 تومان
 • سوئیت سه تخته 810,000 تومان
 • سرویس اضافی 115,000 تومان

هتل ۲ ستاره سهند تبریز

هتل اهراب تبریز

 • یک تخته 126,000 تومان
 • دو تخته+210,000 تومان
 • دو تخته VIP +252,000 تومان
 • سوئیت 310,000 تومان
 • سوئیت یک خوابه 3 تخته 360,000 تومان
 • تخت اضافی در اتاق 68,000 تومان
 • تخت اضافی در سوئیت 95,000 تومان

هتل ۴ ستاره بین المللی تبریز

 • یک تخته 246,000 تومان
 • دو تخته+347,000 تومان
 • سه تخته 443,000 تومان

هتل ۴ ستاره بهبود

 • یک تخته 200,000 تومان
 • دو تخته 290,000 تومان
 • سه تخته 390,000 تومان
 • چهار تخته 500,000 تومان

اقامتگاه جهانگردی تبریز

هتل آپارتمان ارس

 • سوئیت دو خوابه چهار تخته 394,000 تومان
 • سوئیت دو خوابه پنج تخته 479,000 تومان
 • سوئیت سه خوابه شش تخته 432,650 تومان

هتل آپارتمان شماره ۱۰۵

 • اتاق دو تخته 297,000 تومان
 • اتاق سه تخته 375,000 تومان
 • سوئیت یک خوابه دو تخته 390,000 تومان
 • سوئیت یک خوابه سه تخته 500,000 تومان
 • سوئیت یک خوابه چهار تخته 562,000 تومان
 • سوئیت یک خوابه پنج تخته 637,000 تومان
 • سوئیت دو خوابه شش تخته 780,000 تومان

هتل آپارتمان شماره ۱۰۴

 • دو تخته 220,000 تومان
 • سه تخته 290,000 تومان
 • چهار تخته 350,000 تومان
 • پنج تخته 425,000 تومان
 • شش تخته 500,000 تومان
 • هشت تخته 580,000 تومان