رستوران بارمان

بزرگراه تهران – تبریز  500 متر پاییین تر از سه راهی اهر  به طرف کرگه

تلفن تماس : 36370214 – 041