برای دریافت فایل های مربوطه دانلود نماید.

 

 

توانمندی ها و مزيت‌های سرمايه‌گذاری در آذربايجان‌شرقی

دانلود

 

 

راهنمای اخذ مجوز اشتغال و اقامت برای اتباع خارجی

 

دانلود

 

طرح‌های سرمايه‌گذاری در بخش زيربنائی آذربايجان‌شرقی

دانلود

 

قانون و آئين‌نامه اجرائی مربوط به تشويق و حمايت سرمايه گذاری

دانلود

 

 

مناطق ويژه چهارگانه آذريجان‌شرقی

دانلود