اطلاعات پروازهای روزانه فرودگاه تبریز

برنامه هفتگی پروازها

اطلاعات پرواز  :                     4 – 35234701 – 041     و    199

شماره فاکس:                      35260414 – 041

دفتر مدیر کل:                      35260400 – 041

مرکز تلفن فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز: 35260405  – 041

رئیس اداره حراست :            35234710  – 041

روابط عمومی :                    32606136 – 041

شماره سامانه پیام کوتاه :   30000199

آدرس پستی: تبریز – فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز کد پستی 5189613131

پست الکترونیکی:               tabriz.info@airport.ir