موزه خودرو های کلاسیک تبریز

جاده تبریز – تهران جنب بستنی وحید

بازدید روزهای پنج شنبه و جمعه