فرش تبریز

/
آذربایجان شرقی یکی از مهم‌ترین مراکز بافت قالی در ایران ا…