شماره پشتیبانی 24/7 ۰۹۱۴۵۸۰۹۵۷۵
بیمارستان های تبریز و سایر شهرستان های استان کد تلفن استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ می باشد . تلفن های تبریز ۸ رقمی و رقم اول آن ۳ می باشد   لیست بیمارستانهای آذربایجان شرقی بیمارستان بهبود تبریز تبریز- ارتش جنوبی مابین میدان ساعت و باغشمال ۵- ۳۳۵۵۳۸۷۰۱ بیمارستان شهریار تبریز- بلوار شهریار ۸-۳۶۵۸۱۴۹۰ بیمارستان عالی […]